Date: 27/05/2019

AmCham otvorio seriju okruglih stolova između predstavnika pravosuđa i privrede

Okrugli sto o sudskoj praksi u oblasti radnog prava otvorio je seriju diskusija koje će AmCham, uz podršku Ministarstva pravde, tokom 2019. godine organizovati između visokih predstavnika pravosuđa i privrede.

„Potreba unapređenja efikasnosti pravosuđa i vladavine prava potvrđena je kao prvi prioritet privrede za unapređenje poslovne klime u poslednjem istraživanju o poverenju i zadovoljstvu investitora, koje AmCham već šestu godinu za redom sprovodi među svojim članovima. Najveći prostor za napredak u ovom domenu privreda vidi u poboljšanju efikasnosti sudskih procesa kroz bolju organizaciju sudova, uspostavljanje elektronskih baza, registara i usluga, ujednačavanje sudske prakse i dalju specijalizaciju sudija, posebno u komplikovanijim privrednim i finansijskim sporovima“ rekla je Vera Nikolić Dimić, izvršna direktorka AmCham-a.

Ona je navela i da će se teme o kojima će se razgovarati u okviru okruglih stolova ticati pitanja koja su u prošlosti bila predmeti različite sudske prakse ili različitih tumačenja pozitivnih pravnih propisa, kao i da cilj ovih okruglih stolova nije ulaženje u pojedinosti konkretnih slučajeva, niti preispitivanje različitih stanovišta sudija, već razjašnjenje onih pravnih pitanja koja su u prošlosti nailazila na različita tumačenja, radi uspostavljanja veće predvidivosti za kompanije koje žele u potpunosti da postupaju u skladu sa propisima.
Prva diskusija u seriji okruglih stolova obuhvatila je pitanja o otkazivanju ugovora o radu, poništaju rešenja o otkazu – naknadi štete zbog izgubljenih zarada, naknadi u slučaju prekovremenog rada, o zasnivanju ugovora na neodređeno vreme, naknadi troškova za dolazak i odlazak na posao, pravima zaposlenih kod promena poslodavaca, rasporedu i raspodeli radnog vremena, prihodima kod naknade štete u slučaju nezakonitog radnog odnosa i o organizaciji sudstva i usaglašavanju sudske prakse.

U dijalogu su učestvovali predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Biserka Živanović i Zvezdana Lutovac, Bojan Božović iz Osnovnog suda u Novom Sadu i Nataša Ristić Lemić, Treći osnovni sud u Beogradu. Moderatori su bile Dragana Bajić, potpredsednica AmCham odbora za radno pravo iz kancelarije Kinsteller i Jovana Tomić, član AmCham odbora za radno pravo, iz kancelarije CT Legal.

Serija okruglih stolova sa predstavnicima sudova opšte i posebne nadležnosti treba da pruži sveobuhvatnu sliku o sudskoj praksi u različitim oblastima - poput radnog prava, stečaja, izvršenja, poreskih postupaka, parničnog postupka, nelegalne trgovine i zaštite prava intelektualne svojine i imovinsko-pravnih odnosa. Nakon okruglog stola sa predstavnicima sudstva, dijalog će se voditi sa Nelom Kuburović, ministarkom pravde.