SMERNICE ZA RAD RADNIH GRUPA

AmCham sprovodi niz aktivnosti usmerenih ka poboljšanju regulatornog okvira, koje imaju za cilj unapređenje poslovnog okruženja, pružanje podrške ekonomskim reformama i implementaciju najboljih poslovnih praksi. Ove delatnosti su strukturisane i realizovane kroz rad odbora, fokusiranih grupa i ad-hoc radnih grupa.

Odbori

Odbori su stalne radne grupe obrazovane sa ciljem realizacije dugoročnih inicijativa ili pitanja od zajedničkog interesa. Svaki odbor usvaja izjavu o svojoj misiji, obrazloženje glavnih prioriteta sa predlozima rešenja i dvogodišnju agendu sa kratkoročnim i srednjoročnim ciljevima. Rukovodstvo odbora se sastoji od Predsednika i Potpredsednika koje prvobitno imenuje Upravni odbor Američke privredne komore u Srbiji na period od dve godine, a koji nakon ovog početnog perioda biraju članovi radne grupe.

Članstvo

Postoje dve vrste članstva u okviru radnih grupa: opšte i pridruženo. Prva je rezervisana za predstavnike kompanija članica AmCham-a (koje imaju pravo glasa), a druga je dostupna predstavnicima kompanija i organizacija, kao i pojedinaca van AmCham-a (bez prava glasa).

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite radu AmCham Odbora, molimo vas da kontaktirate rukovodstvo Odbora ili izvršni tim za više informacija

Izbori

Izbori za rukovodstvo radnih grupa se sprovode elektronski, prema sledećoj proceduri:

1) Objava izbora, najava nominacija i glasanja
2) Nominacije
3) Glasanje
4) Objava rezultata glasanja
5) Odobravanje rukovodstva radnih grupa od strane AmCham Upravnog odbora

Samo opšti članovi imaju pravo da nominuju i budu nominovani, da glasaju i da budu birani za rukovodeće pozicije u okviru radnih grupa. Nijedna kompanija ne može imati više od jednog glasa i više od jednog mesta u rukovodstvu radnih grupa.

Dužnosti rukovodstva radnih grupa

Rukovodstvo radnih grupa se bira na period od dve godine sa mogućnošću uzastopnog reizbora neograničeni broj puta.

Zaduženja predsednika odbora i menadžera fokusirane grupe su da predstavlja grupu u medijima i na sastancima sa predstavnicima države, kao i da upravlja svim aspektima delovanja odbora.

Zaduženja potpredsednika odbora jesu da bude aktivno uključen u periodu izbora i sprovođenja godišnje agende odbora.