Date: 17/05/2018

Sastanak AmCham Odbora za zdravstvo sa RFZO-om

Sastanak AmCham Odbora za zdravstvo sa predstavnicima RFZO-a održan je 17. maja 2018. godine, kao nastavak kontinuirane saradnje oko prioritetnih pitanja od interesa za kompanije članice AmCham-a, a kako bi se obezbedio brži pristup inovativnim terapijama za pacijente, nastavila praksa uspešnih javno-privatnih partnerstava u cilju omogućavanja pružanja zdravstvenih usluga i izvršila optimizacija procesa javnih nabavki.

U pogledu neophodnosti sistemskog i planskog povećanja dostupnosti inovativnih lekova osiguranicima RFZO-a, predstavnici RFZO su iskoristili ovu priliku da najave ažuriranje Liste lekova novim generičkim i inovativnim lekovima već u septembru 2018. godine, nakon čega će uslediti redovno i kontinuirano obnavljanje Liste lekovima koji ne zahtevaju izdvajanje novih budžetskih sredstava. Članovima Odbora za zdravstvo je takođe ukazano na nedavne izmene Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na listu lekova, izmene i dopune liste lekova, odnosno za skidanje leka sa liste lekova, koji će omogućiti da se zahtevi za stavljanje leka na Listu lekova mogu podnositi Fondu tokom cele kalendarske godine. Uzimajući u obzir dosadašnja iskustva i rešenja predviđena novim Nacrtom zakona o javnim nabavkama, najavljeno je i da će primena kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude (ENP), koju RFZO već koristi u nabavci nekih medicinskih sredstava, ubuduće biti proširena i na nabavku vakcina i lekova. U cilju pronalaženja dodatnih načina da se inovativni lekovi učine dostupnim pacijentima, predviđena je revizija posebnih ugovora i razvoj dodatnih modela, uz neophodno razmatranje podele rizika sa proizvođačima.

Zaključeno je da su prvi značajni pomaci u oblastima u kojima postoje ugovori, kao na primer katarakta, vantelesna oplodnja, već učinjeni, kada je reč o saradnji sa zdravstvenim ustanovama van Plana mreže, radi smanjenja lista čekanja. Istovremeno je istaknuto je da je najvažnija pretpostavka daljeg uključivanja privatnih pružalaca zdravstvenih usluga, detaljnija regulacija ovog sektora, definisanje standarda i protokola zdravstvenih usluga kroz zakonske i podzakonske akte.

Na kraju sastanka je inicirana diskusija o Nacrtu studije o finansiranju inovativnih terapija u zdravstvu, o čijoj izradi su već vođeni razgovori sa RFZO-om i koja bi bila zajednički sprovedena od strane AmCham-a, RFZO-a, Ministarstva zdravlja i Ministarstva finansija tokom 2018. godine.