Date: 30/05/2018

Seminar o zaštiti podataka o ličnosti u radnim odnosima

Pomoćnica generalnog sekretara iz kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Nevena Ružić, predstavila je AmCham članovima osnovne postulate usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti (GDPR - General Data Protection Regulation) u oblasti radnih odnosa.

Na seminaru su inicijalno predstavljeni izazovi na putu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa Uredbom, pri čemu je naglašena potreba da se novim Nacrtom zakona o zaštiti podataka o ličnosti regulišu i posebne oblasti obrade koje su u dosadašnjoj praksi izazivale veliki broj problema, poput video nadzora, biometrijska obrade podataka, ali i obrada podataka u radnim odnosima. Ukazano je da Uredba predstavlja spoj zdrave logike i dobre prakse i da je stoga važno da se naše zakonodavstvo menja pod njenim uticajem.

Nakon izlaganja osnovnih nedoumica sa kojima se Poverenik susreće prilikom tumačenja Nacrta zakona, dat je poseban osvrt na zaštitu podataka o ličnosti u radnim odnosima. Prvenstveno se diskutovalo o pojmu pristanka u radnim odnosima, pre svega o pitanju da li dobrovoljni pristanak i u kojoj meri postoji.

Nevena je naglasila da je osnovni uslov legitimne obrade podataka transparentnost obrade, tako da lica čiji se podaci obrađuju moraju da znaju u koju svrhu se to čini. Poslodavac ima obavezu da zna za šta mu je svaki podatak zaposlenog ili potencijalno zaposlenog neophodan, jer u suprotnom zalazi u zonu nedozvoljenog čuvanja i obrade podataka o ličnosti. Pri svakoj obradi podataka, neophodno je postaviti pitanje – da li se ista svrha može postići na način koji manje zadire u privatnost?