Date: 21/02/2019

Okrugli sto sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija – Trenutne izmene regulative i implementacija postojećih propisa

Predstavnici AmCham kompanija članica okupili su se na Okruglom stolu sa predstavnicima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 21. februara 2019. godine.

Milan Dobrijević iz Sektora za Digitalnu agendu i Milan Vojvodić iz Sektora za informaciono društvo Ministarstva, predstavili su članicama AmCham-a novine koje donose Nacrt zakona o trgovini, Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskoj trgovini, Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o informacionoj bezbednosti, kao i dosadašnja primena Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom odnosu.

Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija su istakli da je namera Nacrta zakona o trgovini i Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini podsticanje legalnog poslovanja putem elektronskih platformi, ali i sankcionisanje onih trgovaca koji ove kanale koriste za poslovanje u sivoj zoni. Pored boljeg inspekcijskog nadzora nad svim učesnicima u lancu elektronske trgovine i efikasnijeg sistema sankcionisanja, istaknuto je da je bitan način suzbijanja sive ekonomije u ovom domenu i uvođenje šire primene elektronskog plaćanja, koje bi podrazumevalo osiguranje transakcija i povraćaja novca.

Nacrt zakona o trgovini precizira šta se podrazumeva pod pružaocima usluga, posebno reguliše isticanje cena u e-trgovini, precizno uređuje obaveze e-trgovca, a novina je obaveza e-trgovaca da na sajtu istaknu deklaraciju proizvoda. Takođe, uređuje upotrebu, izdavanje i značaj oznake poverenja, koja bi trebalo da kreira poverenje koje trenutno nedostaje kod potrošača u e-trgovini.

U pogledu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, predstavnici ministarstva su naglasili da su izmene minimalne, a da je zakon u potpunosti usaglašen sa Evropskom direktivnom 2000/31/EC. Zakon preciznije definiše pružaoce usluga informacionog društva, a predstavlja produženu ruku Zakona o obligacionim odnosima, jer nedvosmisleno potvrđuje mogućnost zaključenja ugovornog odnosa u elektronskom obliku. Dodatno, precizirano je da se takvom ugovoru se ne može osporiti punovažnost samo zbog toga što je sačinjen u elektronskom obliku. Dalje izmene uređuju slobodu prekograničnog pružanja usluga, ali propisuju i izuzetne situacije u kojima je moguće ograničiti ovu slobodu, pokretanjem postupka i izricanjem mere u skladu sa zakonom radi sprečavanja ili otklanjanja date opasnosti. Ostavljeno je da postupak saradnje sa zemljama članicama u ovom pogledu uredi Vlada posebnim propisom, a predstavnici Ministarstva su naglasili da će ove odredbe stupiti na snagu i u praksi biti razrađene tek nakon pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Na kraju, Nacrt reguliše pitanje nadzora, deleći nadležnost između tržišne inspekcije i inspekcije za elektronske komunikacije.Predstavnici ministarstva su istakli da bi Nacrt zakona o trgovini, kao i Izmene i dopune Zakona o elektronskoj trgovini trebalo da budu usvojeni u prolećnom zasedanju skupštine.

Iako je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom odnosu usvojen 2017. godine, on je ostavio prostora podzakonskim aktima da bliže regulišu specifična pitanja. Ove godine usvojeno je ukupno 13 podzakonskih akata, dok preostaje da se usvoje podzakonski akti oni koji se odnose na validaciju elektronskog potpisa i elektronskog pečata, kao i oni koji uređuju bliže uslove za uslugu elektronske dostave i elektronski pečat.Na pitanje kompanija da li je akreditovano neko telo za ocenjivanje usaglašenosti, predstavnici Ministarstva su potvrdili da ovakvo telo još uvek ne postoji, već da će Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija za sada obavljati poslove ocene usaglašenosti.

Za kraj predavanja, predstavnici ministarstva su predstavili Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti, koji je usvojen 2016. godine, a prvi put se menja iz razloga uspostavljanja potpune usaglašenosti sa direktivom EU u ovoj oblasti, kao i unapređenja postojećih rešenja. U izmenama i dopunama ovog zakona se uvodi pojam usluge informacionog društva, dodat je pojam provajdera digitalnih usluga, a takođe je uveden i jedinstven sistem za prijavljivanje incidenata, koji se odnosi samo na one incidente koji mogu da imaju teške i opasne posledice, a kao takvi su exempli causa navedeni u zakonu. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti traje do 25. februara.