Date: 19/03/2020

AmCham predložio Vladi Srbije mere u cilju smanjivanja negativnih efekata korona virusa na privredu

Pet generalnih mera za očuvanje zaposlenosti i brži oporavak privrede

Pored prioritetne borbe za živote i zdravlje naših građana, AmCham je predložio Vladi Reoublike Srbije prvi krug mera u cilju smanjivanja negativnih efekata pandemije virusa COVID-19 na domaću ekonomiju radi očuvanja što većeg broja radnih mesta u privredi. Mere su predložene na osnovu ankete sprovedene među članicama AmCham-a, uporednih mera iz 15 različitih zemalja, a uz uvažavanje finansijskih mogućnosti kojima Srbija raspolaže.

Istraživanje pokazuje da oko 2/3 kompanija članica Američke privredne komore smatra da je neophodno da Vlada usvoji set privremenih mera u oblasti rada i smanjenje poreskih izdataka u domenu fiskalne politike, čime bi se čuvala likvidnost u privredi i nivo zaposlenosti u situaciji sa manjim obimom posla. Već sada 55% kompanija beleži teškoće u poslovanju, a od ispitanih kompanija najveći broj ili već ima, ili očekuje da će prodaja opasti za 20% do 30% u prvom periodu. Najčešći problemi u poslovanju dolaze od ograničenosti kretanja internacionalno i lokalno, izazova u organizaciji rada, smanjenja cash flow-a, prekida i kašnjenja u lancu nabavki i isporuka.

Američka privredna komora i njene članice podržavaju napore Vlade Srbije i na raspolaganju su u svim trenutno prioritetnim oblastima, od podrške zdravstvenom sistemu, do ekonomskih mera za sprečavanje i prevazilaženje efekata pandemije.

Pet opštih mera

Pet opštih preporučenih mera ima za cilj očuvanje zaposlenosti i brži oporavak nakon krize. Prva mera je smanjivanje poreza i doprinosa u slučaju odsustva sa rada do 30 dana zbog korona virusa, a na drugom mestu mera nalazi se oslobađanje od poreza i doprinosa za vreme prekida rada.

Zatim, kako bi se obezbedila likvidnost kompanija, AmCham predlaže umanjenje u iznosu od 50 % na akontaciju poreza na dobit za 2020. godinu za pravna lica i preduzetnike uz plaćanje prema godišnjem obračunu sledeće godine. Obustava obračuna kamate za neblagovremeno plaćanje poreza za obaveze nastale od početka vanrednog stanja do 30 dana nakon završetka, za preduzeća koje već imaju velike probleme u poslovanju. Primenom ove dve mere, neće biti umanjene poreske obaveze preduzeća već samo odložene usled smanjenja poslovnih aktivnosti.

Kako bi krvotok privrede mogao da funkcioniše, peta, poslednja iz seta generalnih mera, predviđa omogućavanje nesmetanog prekograničnog transporta robe i usluga. AmCham preporučuje Vladi da hitno otpočne pregovore i usaglašavanje mera sa zemljama sa kojima se graničimo, uključujući zemlje EU i CEFTA zemlje, kako bi i naša zemlja imala tzv. „zelenu traku“ za promet robe.

Mere za mala i srednja preduzeća

Imajući u vidu da je najosetljiviji sektor privrede sektor malih preduzeća, AmCham je preporučio i dodatne mere za mala i srednja preduzeća koje uključuju 50% manje poreze i doprinose za paušalce i hitno obezbeđivanje garancijskih šema za kredite namenjene održavanju likvidnosti pogođenih malih i srednjih preduzeća.

Predlog mera za posebno pogođene sektore

Predlog mera za posebno pogođene sektore kao što su sektor turizma, logistike i automobilske industrije obuhvata obustavu plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020. godinu, pošto se očekuje da će većina ovih firmi završiti godinu sa gubitkom. Imajući u vidu potrebu smanjenja fiksnih troškova, posebno u hotelijerskoj industriji, bilo bi neophodno smanjiti porez na imovinu do 50%.

Kako bi se dodatno obezbedio ostanak u radnom odnosu za radnike, predloženo je i refundiranje i pokrivanje dela troškova plaćenog odsustva za vreme prekida ili smanjenja obima rada pod uticajem virusa.

Specifične mere za zdravstvo

Predložene specifične mere za sektor zdravstva uključuju izuzimanje lekova koji ne mogu da se prometuju na teritoriji naše zemlje iz Odluke o zabrani izvoza lekova. Zbog povećane potražnje distributeri ne mogu da obezbede šestomesečni lager lekova već kroz više sukcesivnih nabavki.

Mere monetarne politike

Pored pohvale uvođenju moratorijuma na otplatu kredita za preduzeća i građane, AmCham predlaže dodatnu injekciju likvidnosti bankama od strane NBS, bilo u vidu smanjenja obavezne rezerve, proširenja kolaterala za repo oepracije, bilo kroz omogućavanje korišćenja zaštitnih slojeva kapitala, kao i odgovarajući tretman potraživanja u moratorijumu sa stanovišta prudencijalnh standarda.

Pojednostavljenje administrativnih procedura
Dodatno, predložene su izmene i pojašnjenja administrativnih mera, kao što su omogućavanje elektronskog otvaranja bolovanja, prijave prebivališta i rada od kuće. Za sve zaposlene koji ne mogu da rade od kuće, AmCham predlaže uvođenje zvaničnih protokola i mera zaštite ovih zaposlenih..

Osnova za predložene mere

Mere su predložene na osnovu: Istraživanja AmChama o aktuelnom i očekivanom ekonomskom uticaju COVID-19; ograničenih finansijskih mogućnosti kojima Srbija raspolaže; najavljenih mera Vlade Republike Srbije, kao i na osnovu primera dobre prakse iz 15 zemalja. Analizirane su mere u Australiji, Austriji, Kanadi, Kini, Danskoj, Italiji, Nemačkoj, Španiji, Švedskoj, Švajcarskoj, Holandiji, Velikoj Britaniji, Irskoj, Francuskoj i Hrvatskoj, a uzete su u obzir mere koje su najavljene u Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj i Rumuniji.
Metodologija istraživanja o aktuelnom i očekivanom ekonomskom uticaju COVID-19.

Američka privredna komora sprovela je istraživanje o aktuelnom i očekivanom ekonomskom uticaju COVID-19 i neophodnim merama koristeći kombinovani pristup.
Kvantitativno istraživanje obuhvatilo je 74 od 200 kompanija članica AmCham-a, a koje pokrivaju 14 sektora, dok je kvalitativno istraživanje sprovedeno sa 40 kompanija iz članstva koje su komentarisale rezultate kvantitativnog istraživanja, navele ključne izazove i predložile mere. Skoro svi intervjuisani u okviru kvalitativnog uzorka bili su generalni direktori AmCham Srbija kompanija članica.